Algemene leveringsvoorwaarden

Bosters- van Wezel B.V.
Klaverveld 7
4698 PS Oud-Vossemeer
tel. nr. 0166-672623
fax.nr. 0166-672805

ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons verstrekte opdrachten. De cliënt wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden, ook indien vermeld op documenten die uitgaan van de cliënt, zijn alleen dan van kracht wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd.

3. Afspraken of overeenkomsten met onze werknemers of medewerkers binden ons niet, voor zover zij niet schriftelijk door onze directie zijn bevestigd.

4. Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

5. Elke bestelling naar aanleiding daarvan verbindt cliënt, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging daarvan.

6. Cliënten kunnen en zullen “Bosters- van Wezel B.V.” niet aansprakelijk houden voor enigerlei schade welke direct of indirect (mede) werd veroorzaakt, mogelijk werd gemaakt dan wel werd vergemakkelijkt door het niet of gebrekkig functioneren op enig moment door welke oorzaak dan ook van de door haar geleverde materialen en/of instrumenten en/of geleverde diensten.
Mitsdien komen vanaf het moment van de levering deze materialen en/of instrumenten en/of geleverde diensten en derzelver aanwending geheel en al voor risico van de cliënt.

7. Cliënten kunnen het bedrijf niet aansprakelijk stellen voor bedrijfs- en of gevolgschade.

8. Indien cliënt binnen acht dagen na de dagtekening van onze orderbevestiging geen bezwaar hiertegen maakt, geldt deze in elk opzicht als door cliënt akkoord bevonden te zijn.

9. Indien wij aansprakelijk zijn ter zake van verrichte leveranties en of diensten, hebben wij het recht, ter onze keuze, of vervangende goederen en of diensten te leveren, of de goederen en of diensten te herstellen of de cliënt naar de mate van de foutleverantie voor de koop- of leveringsprijs te crediteren.

LEVERING

10. Tenzij  schriftelijk anders is overeengekomen, zal overschrijding van de overeengekomen  leveringstermijn door welke oorzaak dan ook, cliënt nimmer het recht geven op schadevergoeding, op ontbinding der overeenkomst of op de niet nakoming zijnerzijds van enige verplichting uit enige met onze gesloten overeenkomst, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

11. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, zullen wij in geval van overmacht steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten tot een nader door ons te bepalen tijdstip tenzij de overeenkomst voor – zover nog niet uitgevoerd – te beschouwen als ontbonden zonder dat cliënt in enigerlei geval recht op schadevergoeding zal kunnen doen gelden.

12. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan:
a.    wijziging in de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden w.o. een tekort aan arbeidskrachten
b.    ziekte onder ons personeel
c.    werkstaking in ons bedrijf of elders
d.    bedrijfsstoornis
e.    tekortkomingen van of vertragingen zijdens onze en der leveranciers
f.    depreciatie van de muntsoort, waarin betaling zal plaats hebben
g.    natuurlijke calamiteiten, oorlog, oproer, brand, regeringsmaatregelen

13. Levering in gedeelten is ons steeds toegestaan. Afwijkingen in maat, kleur en/of gewicht behouden wij ons steeds voor.

14. Indien verzending door ons moet geschieden, zijn de kosten van emballage, transport, in- en uitladen voor rekening van cliënt.

15. De goederen en/of materialen zijn voor risico van de koper, zodra zij ons magazijn hebben verlaten.

PRIJS

16. Indien na de datum van de aanbieding een of meer der kostprijsfacturen een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden –, door welke oorzaak ook, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

BETALING

17. Tenzij  schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden ten onzen kantore, danwel op een door ons aan te wijzen rekening, zonder kosten voor ons en zonder korting of schuldcompensatie, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

18. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten wordt uitgevoerd, kan elke gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.

19. Non-acceptatie van een wissel of niet betaling op de vervaldag van een wissel maakt van rechtswege alle andere vorderingen  op de cliënt opeisbaar.

20. De betalingsverplichtingen van de cliënt worden niet opgeschort door het indienen van  klachten betreffende de bestelde of andere goederen.

21. Indien de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, alsmede in geval van surseance van betaling of faillissement van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag de overeenkomstig artikel 6: 119 e.v. B.W. vastgestelde wettelijk rente ’s-jaars over het op de vervaldag nog verschuldigde in rekening te brengen en bovendien alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Een en ander onverminderd ons recht om – te onzen keuze – ontbinding van de overeenkomst met de schadevergoeding te vorderen.

22. In geval van wanbetaling of indien cliënt naar ons oordeel niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, behouden wij ons het recht voor alle verdere leveringen onverwijld te staken en alle nog lopende orders te annuleren, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd onze rechten op betaling, schadevergoeding of anderszins.

Dit zelfde geldt indien wij met een koper meer dan een koopovereenkomst hebben aangegaan en deze nalatig is zijn financiële verplichtingen, voortspruitende uit een van die overeenkomsten, tijdig en behoorlijk na te komen.

In dit verband geldt elke levering als een afzonderlijke overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

23. De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op cliënt over, nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van de levering verschuldigde bedrag, met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan.
De cliënt kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken; meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

24. De cliënt draagt vanaf de levering echter het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan.
Zolang niet volledig betaald is, wordt cliënt geacht bewaarnemer van het geleverde te zijn.

25. Wij worden door cliënt onherroepelijk gemachtigd, indien deze zijn jegens ons aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door ons geleverde en eventueel verwerkte goederen tot ons te nemen.

26. Wanneer cliënt de goederen en/of materialen verwerkt, bewerkt of aan derden levert, draagt hij nu voor alsdan de eigendom der goederen, waarin het geleverde of verkochte is verwerkt, respectievelijk bij wege van cessie de vordering op degene, aan wie de goederen geleverd zijn, aan ons over tot zekerheid der betaling.

TOLERANTIES

27. Ten aanzien van alle leveringen, ook indien er garanties zijn gegeven, gelden de usentiele toleranties, onder meer ten aanzien van fouten, gewichten, maten, kleur, kwaliteit en finish.

RECLAMES

28. Met betrekking tot de reclames wordt elke levering of gedeeltelijke levering ten deze afzonderlijk beoordeelt. Reclames hebben dus geen invloed op voorgaande en volgende leveringen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

29. Reclames zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk plaatsvinden binnen acht dagen na ontvangst der goederen. Retourzendingen in verband met reclames geschieden uitsluitend na onze schriftelijke toestemming en reizen dan voor rekening en risico van de koper.

30. Goederen  aan ons magazijn afgehaald worden geacht door of namens de koper te zijn gecontroleerd en aanvaard. Latere reclames op die goederen zullen niet in behandeling worden genomen.

MONSTERS, BESCHRIJVINGEN ENZ.

31. Tenzij schriftelijk anders is bedongen, zijn onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens niet bindend.
Eventuele afwijkingen ervan kunnen door de cliënt nimmer worden ingeroepen om afneming of betaling  te weigeren danwel om ontbinding of schadevergoeding te vorderen.

Evenzo kunnen wij  nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe zij door cliënt of diens afnemer bestemd werden.

32. Cliënt staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende onze goederen anders dan met onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Cliënt vrijwaart ons voor welke gevolgen ook van aanspraken, welke door zijn afnemers tegen ons mochten worden gericht ter zake van het geleverde of gekochte

ALGEMENE BEPALING

33. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is toepasselijk het Nederlands Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa

Partijen worden geacht domicilie gekozen te hebben ter plaatse van onze hoofdvestiging.